Ueno Station Ports

Address 110-0015
3-19-10 Higashiueno, Taito-ku, Tokyo
8:00-20:00